Vuosilomaan liittyvät kysymykset

Kuinka paljon minulle on kertynyt vuosilomia?

Vuosiloman pituus määritellään palvelussuhteen keston, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan pituuden sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän perusteella.

Vuosiloman määräytyminen perustuu aina noudatettavaan työehtosopimukseen.
Jos käytössä on HR-järjestelmä, oman vuosilomaoikeuden voi useimmissa tapauksissa tarkistaa kirjautumalla ko. järjestelmään sen jälkeen, kun lomaoikeudet on lasketettu.

 

Mitä eroa on vuosiloma-ajan palkalla, lomarahalla ja lomakorvauksella?

Lomapalkka

Lomapalkalla tarkoitetaan vuosilomapalkkaa. Lomapalkka on palkkaa, jonka saat siltä ajalta kun olet vuosilomalla.

Lomaraha

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Vakituisille työntekijöille sekä pitkäaikaisille määräaikaisille työntekijöille lomaraha maksetaan yleisesti kerran vuodessa työnantajan määrittelemänä kuukautena tai työsuhteen päättyessä. Lyhytaikaisille määräaikaisille työntekijöille, joille kertyy vuosilomaoikeutta, lomaraha maksetaan työsuhteen päätyttyä.

Lomarahan määräytyminen

Esimerkki KVTES:sin mukaan:

Lomaraha maksetaan aina heinäkuun varsinaisen palkan perusteella. Lomarahan laskentakaava: Lomaraha = heinäkuun palkka*lomataulukon prosentti* lomanmääräytymiskuukaudet. Tarkemmat tiedot löydät KVTES:stä.

Mikäli palvelussuhde on päättynyt ennen heinäkuun palkanmaksuajankohtaa, lomaraha lasketaan palvelussuhteen päättymistä edeltävän täyden kalenterikuukauden varsinaisesta kuukausipalkasta. Jos heinäkuulta ei ole maksettu varsinaista kuukausipalkkaa tai tällaista kuukautta ei ole, lasketaan se siitä kuukausipalkasta, jonka viranhaltija/työntekijä olisi mainitun kuukauden palvelussuhteessa ollessaan ansainnut.

Lomakorvaus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Työntekijä ei siis pidä vuosilomaa vapaana, vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana. Esimerkki KVTES:sin laskentakaavan mukaan: Kuukausipalkka jaetaan luvulla 20,83 ja kerrotaan korvattavien lomapäivien määrällä.

 

Mitä tarkoittaa lomapalkanoikaisu?

Lomapalkanoikaisu on tullut voimaan vuosilomalakiin 2014 vuonna. Lomapalkanoikaisua voidaan tehdä vuosiloma-ajan palkasta, mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana. Päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosilomapalkan perusteena oleva kuukausipalkka määräytyy kertomalla lomallelähtöhetken täysi varsinainen kuukausipalkka lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla. Tämän takia vuosiloma-ajan palkka voi olla prosentuaalisesti eri kuin tämänhetkisen työaikaprosentin mukainen palkka. Lomapalkanoikaisu voi näkyä palkkalaskelmallasi vähennyksenä tai lisäyksenä.