Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

Välillisen omistajuuden tulkinnat avaavat KuntaPron yhteishankintasopimukset useille toimijoille

Yhteishankintojen kentällä välillinen omistajuus on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös yhteishankintayksiköiden suorien omistajien omistajat saavat hyödyntää valmiita hankintasopimuksia. Lakiuudistusten ja uusien laintulkintojen myötä voidaan kuitenkin todeta, että myös KuntaPron omistaja-asiakkaiden konserniyhtiöt saavat hyödyntää KuntaPron yhteishankintasopimuksia. Lisäksi hankintoihin liittyvien konsultointipalvelujen myymisestä on linjattu selkeämmin.

 

Hankintalaki, hallituksen esitykset ja oikeuskäytäntö eivät toistaiseksi ole ottaneet selkeästi kantaa siihen, voivatko KuntaPron omistaja-asiakkaiden omistamat konserniyhtiöt hyödyntää KuntaPron kilpailuttamia yhteishankintasopimuksia. Yhteishankintasopimuksia saavat tunnetusti hyödyntää sekä suorat omistajat että omistajien omistajat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sairaanhoitopiirin suora asiakkuus avaa yhteishankinnan potentiaalin myös kaikille kyseenomaisen sairaanhoitopiirin omistaville kunnille – osaomistus riittää.

KuntaPro on alkaneena syksynä selvittänyt kaksisuuntaisen välillisen omistajuuden laintulkintaa eli sitä, mikä on sen asiakkaiden omistamien konserniyhtiöiden rooli osana yhteishankintaa. Tehdyn selvityksen perusteella voidaan esittää, että myös omistaja-asiakkaiden konserniyhtiöt voivat hyödyntää yhteishankintasopimuksia. Tähän tulkintaan nojaten KuntaPro tulee lisäämään kilpailutusdokumentaatioonsa maininnan siitä, että sen yhteishankintojen asiakaspotentiaaliin kuuluvat myös omistaja-asiakkaiden omistamat konserniyhtiöt.

Myös yhteishankintayksiköiden toimintakentästä ja palveluista on linjattu hankintadirektiivissä entistä selkeämmin. Direktiivi mahdollistaa myös niin sanottujen yhteishankintojen liitännäisten toimintojen myymisen yhteishankintayksiköiden koko asiakaspotentiaalille – konserniyhtiöt mukaan lukien. Näin ollen KuntaPro voi myydä kaikille suorille ja välillisille omistaja-asiakkailleen myös konsultointeina tehtäviä kilpailutuspalvelujaan.

KuntaPro muistuttaa, että in house -järjestelyiden kautta avautuviin hankintamahdollisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan kannattaa tarkistaa omien sidosyksiköidensä sopimustilanne määräajoin – niiden kautta voi avautua monia aikaa ja rahaa säästäviä hankintamahdollisuuksia.

Ajankohtaista