Hyvä hallinto

Sarastia Oy:n hallinnollisten ohjeiden valmistelutyössä on käytetty Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code), jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää suomalaisissa listayhtiöissä noudatettujen hallinnointikäytäntöjen korkeaa laatua ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Hallinnointikoodin suositukset täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita.

Hyvässä hallinnoinnissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan edellä mainittua ohjeistusta sen kattavuuden ja ajantasaisuuden vuoksi. Sarastia Oy:ssä on kaksi poikkeusta Hallinnointikoodin suosituksiin ja ne kuvataan Hyvä hallinto -dokumentissa (PDF).

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistus on  kuvattu myös Sarastia Oy:n in-house-aseman perusta -dokumentissa (PDF).

Hallinnon päämäärissä ei ole poikkeuksia: tavoitteena on, että tehokas hallinto auttaa Sarastiaa keskittymään sen ydintehtäviin. Tehokas hallinto parantaa tiedonkulkua, mikä osaltaan helpottaa asioiden hoitamista ja lisää sidosryhmien luottamusta. Hyvä hallinnointi vaikuttaa myös Sarastian uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin. Se voi myös lisätä kiinnostusta yrityksen osakeomistukseen, asiakkuuteen ja hallituspaikkoihin.

 

Ilmoituskanava asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme

Sarastialle on tärkeää kehittää hyvää hallintoa ja vastuullisuutta. Lähes itsestään selvä osa Corporate Governance -menettelyitä on EU- ja kansallisen tason lainsäädännön noudattaminen ja mahdollisista poikkeamista raportoiminen.

Tämän velvoitteen noudattamista edistävä ilmoituskanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa Sarastian sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muita Sarastian ohjeistuksen vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta Sarastialle tai sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näitä ovat esimerkiksi ohjeidenvastaisen lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, asiakastietojen paljastaminen ulkopuoliselle ilman erillistä perustetta tai esteellisyystilanteet päätöksenteossa.

Ilmoituskanava on toteutettu siten, että kaikki ilmoitukset annetaan nimettöminä, eikä ilmoittajaa voida tunnistaa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain mukaisia velvoitteita.

Huomioithan, että kanava ei ole tarkoitettu palveluita koskeviin asiakaspalautteisiin.

Sarastia Oy:n ilmoituskanava

 

Ajankohtaista