Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

KATRE: muistathan ilmoittaa nämä tiedot ajoissa

Myös Keva ja Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) ovat tulorekisterin tiedonkäyttäjiä 1.1.2019 alkaen. Kevalle ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella julkisten alojen eläkelain (JuEL) mu-kaan mm. vakuutettujen palvelussuhteiden ansiot ja voimassaolot sekä poissaolot. Luotta-mustoimista ja -tehtävistä ilmoitetaan vastaavat tiedot kuin muistakin palvelussuhteista. Tu-lorekisterin myötä työttömyysvakuutusmaksut laskutetaan jatkossa tulorekisteriin ilmoitet-tujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella eli oletusarvoisesti toteumamallin mu-kaisesti, jos työnantaja ei ilmoita halukkuuttaan pysyä nykyisessä ennakkomallissa.

Kevan aliorganisaatiot

JuEL:n mukaan vakuutettujen palvelussuhteiden palkkatietoilmoituksilla maksajan aliorganisaatio eli entinen ilmoittajatunnus on pakollinen tieto. Aineistoissa voi olla siis vain yksi maksajan aliorganisaa-tiotieto, joten työnantajan aineistoissa voi tulorekisteriaikana olla siis vain yhden aliorganisaation palkkatietoilmoituksia. Jos työnantajalla on käytössä useita aliorganisaatioita, jokaisen aineisto on lä-hetettävä erikseen.

Mikä on aliorganisaatio?

Aliorganisaatio on työnantajan itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoimin-nallisia osastoja tai muita yksiköitä itse pääorganisaatiosta. Tällä menettelyllä organisaatio voi antaa valtuutuksia tietyille aliorganisaation työntekijöille ja pitää esimerkiksi palkkatietojen hallinnoinnin suurorganisaatiossa erillään.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Työnantajien on hyvä käydä läpi aliorganisaatiot/ilmoittajatunnukset ennen tulorekisterin käyttöön-ottoa. Löydät työnantajalla käytössä olevat ilmoittajat/aliorganisaatiot Kevan työnantajan verkkopal-velusta yläpalkin kohdasta Työnantajan tiedot – aliorganisaatiot.

Aliorganisaatioiden merkitys lisääntyy, sillä Kevalta saatavat raportit ja listaukset voidaan toimittaa tulorekisteriaikana joko työnantaja- tai aliorganisaatiotasolla. On huomattava myös se, että työnan-tajan ilmoitusten rekisteröinti ei onnistu ja aineisto jää virheelliseksi, ellei aliorganisaatio ole tulore-kisterissä siinä vaiheessa, kun palkkatietoilmoituksia lähetetään tulorekisteriin.

Minne ilmoitan uudet aliorganisaatiot?

Jos työnantajalla on useampia itsenäisiä ilmoitusliikennettä hoitavia aliorganisaatioita, pitää jokaiselle perustaa oma tunnus, joka on 3-6 merkin mittainen mielellään numeerinen tunnus. Ainoastaan uudet ja muuttuvat aliorganisaatiot ilmoitetaan Kevalle ja KuntaProlle.

Tiedot voi ilmoittaa Kevan verkkosivuston lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi. Kevalle tulee ilmoittaa jatkossa myös aliorganisaation päättymispäivä. Keva tarvitsee tiedot uusista tulorekisterin käyttöönoton alussa avattavista aliorganisaatioista 30.11.2018 mennessä.

Ilmoitathan uudet ja muuttuvat aliorganisaatiot myös KuntaProlle 30.11.2018 mennessä. Otsikoi palvelupyyntö
Kevan aliorganisaatiot/Asiakas, esim. Kevan aliorganisaatiot/Pori ja lähetä se osoitteeseen
etiski@kuntapro.fi

Toteumamalli työttömyysvakuutusmaksuihin

Hallituksen lakiesityksen mukaan ns. toteumamallissa työttömyysvakuutusmaksut maksetaan nykyistä reaaliaikaisemmin eikä tasausmenettelyä tarvita. Toteumamalli selkeyttää työnantajan velvoitteita, sillä työttömyysvakuutusmaksut laskutetaan tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen
perusteella.

Näin ollen työnantajan velvoitteeksi jäävät palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin ja Työttömyysvakuutusrahaston laskun maksaminen neljä kertaa vuodessa huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa. Hallinnollinen työ kevenee erityisesti siinä tapauksessa, jos työnantaja on sopinut sähköisestä laskutuksesta.

Ennakkomalliin ilmoittauduttava erikseen

Oletusarvoisesti työnantajat siirtyvät toteumaperusteiseen laskutukseen. Mikäli työnantaja haluaa pysyä nykyisenkaltaisessa ennakkomallissa, asiasta ilmoitetaan Työttömyysvakuutus-rahastoon 15.11.2018 mennessä uudessa sähköisessä asiointipalvelussa.

Maksutapaa ei voi vaihtaa kesken vakuutusvuotta. Jos ennakkomalliin haluaa siirtyä myöhemmin, niin pyyntö on tehtävä Työllisyysrahastolle edeltävän vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Jos taas palkanmaksu alkaa kesken vakuutusvuoden, pyyntö ennakkomallista pitää tehdä ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin.

Lähteet ja lisätietoa

https://www.vero.fi/tulorekisteri/
https://tvr.fi/fi/tilitoimistot/tulorekisteri/toteumamalli-tyottomyysvakuutusmaksuihin/
https://www.keva.fi/contentassets/c6fb4e80ae5544fd9bc3f74068850809/tulorekisteri.pdf

Ajankohtaista